Tamil Articles


Ammangudi Srinivasa Bhattachar Request
Astrology - Blessings of Guru
Aukheyam sakha is Sri Vaikhanasam by Dr S Muthu Batter, Sangendhi
Purusharthas in the Scriptures by Sangendhi Sri S Venkatesa Bhattachariar
Sankalpasraddha (edited by Muthu Batter Dr. S. Sangendhi)
Sri Vaikanasa Punyahavachanam (edited by Muthu Batter Dr S, Sangendhi)
Sri Vaikanasa Laghu Nityaarchana (edited by Muthu Batter Dr S, Sangendhi)
Sri Vaikhanasa Nityaarchana by Kadukkalur SriUVe S Sthalasayana Bhattachar, Pondur
Sri Vikhanasa Sthotra Patham
Upakarma Prayoga of Sri Vaikhanasa Tradition (edited by Sangendhi Dr S Muthu Batter)
Srinivasa and Srinivasar- An article about Na Ko Sri by SriUVe GopalaDesikachariar, OppiliappanKoil
Sri Vaikhanasa's History in Itihasas by Sri Adi Venkatesa Bhattar
Sri Vaikhanasa's 71 Bhaktas - According to Bhrugu's Vasadhikara by Sri N S Parthasarathy Bhattachariar
Sri Vaikhanasa - A Special reference by Haridwaramangalam SriUVe S D Rajam Bhattachar
Sri Vaikhanasa Temples in Thanjavur by Dr. A. Veeraraghavan
Sri Vaikhanasas are not having Devalakatva Dosha by Senkalipuram Sri K Venkatesa Bhattachar
Bio-graphy of Nadar ko Srinivasa (Rajam) Bhattachar by Dr S MuthuBatter, Sangendhi
Bio-graphy of Nadar Swami by Allur Sri S Venkatrama bhattachar
Bio-graphy of Nadar Swami by Sekalipuram UVe S B KalyanaramaBhattachar
Bio-graphy of Nadar Swami by SriUVe P V Krishna Bhattachar, Oppiliappankoil
Blessings of Kadukkalur SriUVe S.Sthalasayana bhattachar
About Na Ko Sri An Introduction, Singapore Ammangudi V Srinivasa Bhattachariar